Informacje prawne

Nota prawna

Witamy na stronie internetowej MÖLNLYCKE HEALTH CARE („Stronie internetowej”) stworzonej przez Mölnlycke Health Care. Strona internetowa umożliwia użytkownikom („Użytkownikom”) uzyskanie informacji o cennych produktach i usługach świadczonych przez Mölnlycke Health Care.

DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI UWAGAMI, ZASADAMI, WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI („Warunkami i postanowieniami”) ZE WZGLĘDU NA FAKT, IŻ REGULUJĄ ONE WYKORZYSTANIE NINIEJSZEJ STRONY ORAZ MATERIAŁÓW NA NIEJ DOSTĘPNYCH. 

Warunki i postanowienia dotyczące korzystania ze strony internetowej 

Uzyskując dostęp, przeglądając lub wykorzystując materiały dostępne na lub poprzez niniejszą Stronę internetową, Użytkownik potwierdza, iż rozumie i akceptuje niniejsze Warunki i postanowienia jako prawny odpowiednik podpisanej i wiążącej umowy pisemnej, jak również akceptuje takie Warunki i postanowienia i wyraża zgodę na bycie prawnie zobowiązanym do ich przestrzegania. Należy wziąć pod uwagę, że Mölnlycke Health Care zastrzega sobie prawo do zmian warunków, zasad, postanowień i powiadomień, zgodnie z którymi strona jest udostępniona Użytkownikom, a wykorzystanie Strony przez Użytkowników będzie zależne od ich akceptacji tychże zmian.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgodny na niniejsze Warunki i postanowienia, pozwolenie Mölnlycke Health Care na uzyskanie dostępu lub inne wykorzystanie Strony internetowej MÖLNLYCKE HEALTH CARE nie zostaje mu przyznane.

1  Udzielenie licencji

Niniejsza Umowa gwarantuje Użytkownikowi osobistą, odwoływalną, niewyłączną i nieprzenoszalną licencję upoważaniającą do wykorzystania niniejszej Strony internetowej, pod warunkiem istniejącej zgodności z Warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.

2  Ograniczenie wykorzystania

Niniejsza Strona internetowa oraz materiały i informacje dostępne na lub poprzez niniejszą Stronę internetową dostarczane są, bezpośrednio lub pośrednio, przez Mölnlycke Health Care w charakterze usługi skierowanej do jej Użytkowników. O ile nie określono inaczej, Użytkownicy niniejszej Strony internetowej upoważnieni są do przeglądania, kopiowania, drukowania oraz dystrybucji materiałów dostępnych na niniejszej Stronie internetowej jedynie dla celów informacyjnych pod warunkiem, iż kopia niniejszych materiałów lub ich fragment(-y) zawierają stosowane informacje o własności intelektualnej. Jako dalszy warunek korzystania z niniejszej Strony internetowej, każdy Użytkownik zapewnia Mölnlycke Health Care, że nie będzie wykorzystywać niniejszej Strony dla celu niezgodnego z prawem lub zabronionego na mocy niniejszych Warunków i postanowień oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami i postanowieniami jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego

3  Dostępność produktów

Mölnlycke Health Care to międzynarodowa firma, a produkty zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej mogą być niedostępne na niektórych rynkach i/lub mogą być zatwierdzone lub dopuszczone do sprzedaży na niektórych rynkach z różnymi wskazaniami i ograniczeniami.

4  Polityka prywatności

Mölnlycke Health Care traktuje dane osobowe Użytkowników jako prywatne, prowadząc niniejszą Stronę z intencją utrzymania poufnego charakteru wszelkich zgromadzonych informacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi prywatności danych. Firma Mölnlycke Health Care powzięła szczególne środki zapobiegawcze, aby zagwarantować, że informacje dostępne poprzez niniejszą Stronę internetową są bezpieczne w granicach racjonalnych możliwości, ponieważ prywatność naszych Użytkowników jest dla nas istotną kwestią. Dostęp do informacji na temat klientów jest ograniczony do wiadomości upoważnionego personelu Mölnlycke Health Care, którym dostęp do tych danych jest potrzebny.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych zasad lub w przypadku problemów z niniejszą Stroną internetową, prosimy o kontakt.  Dołożymy wszelkich starań uzasadnionych z handlowego punktu widzenia, aby bezzwłocznie zidentyfikować i rozwiązać problem, jeżeli faktycznie istnieje.

5  Poufność w Internecie

Użytkownik korzysta z Internetu wyłącznie na własne ryzyko i podlega obowiązującym lokalnym, stanowym, krajowym i międzynarodowym przepisom prawnym i regulacjom. Firma Mölnlycke Health Care dołożyła wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczną i niezawodną prywatną stronę internetową skierowaną do Użytkowników, niemniej należy mieć świadomość, że poufność wszelkich działań związanych z przekazywaniem informacji i materiałów na/ze Strony nie może zostać zagwarantowana. W konsekwencji Mölnlycke Health Care nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Internet, a Użytkownik ponosi wyłączne i całkowite ryzyko związane z korzystaniem ze Strony internetowej. Użytkownik musi dokonać własnego osądu niniejszych spraw. W przypadku potrzeby kontaktu bezpośredniego Użytkownik powinien skontaktować się  z Mölnlycke Health Care, wskazując, iż Użytkownik prosi o kontakt z przedstawicielem Mölnlycke Health Care. Kontaktując się w tym celu z Mölnlycke Health Care drogą mailową, należy podać wszystkie dane kontaktowe.

6  Pliki cookies

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Komisji Europejskiej i/lub Unii Europejskiej, w zależności od przypadku, oraz zgodnie ze szwedzkimi przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi łączności elektronicznej (SFS 2003:389, wprowadzonymi w życie 25 czerwca 2003 r.), wszystkie osoby odwiedzające szwedzką stronę internetową zawierającą pliki cookies, muszą zostać powiadomione o:
- fakcie, iż strona zawiera pliki cookies
- celu stosowania plików cookies
- sposobie blokowania cookies

Na stronach internetowych Mölnlycke Health Care pliki cookies stosowane są w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony oraz gromadzenia danych statystycznych dotyczących miesięcznego ruchu na stronie. Mölnlycke Health Care nie wykorzystuje plików cookies do gromadzenia danych osobowych.
Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie pobierać plików cookies na komputer, może je zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Niemniej, jeżeli Użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookies, Mölnlycke Health Care nie gwarantuje poprawnego działania swoich stron internetowych.
Więcej inforacji o plikach cookies.

7  Bezpieczeństwo

Rzeczywiste lub usiłowane nieupoważnione wykorzystanie Strony może skutkować ściganiem karnym i/lub cywilnym. Nieupoważnione wykorzystanie obejmuje m.in. nieautoryzowane głębokie linkowanie Strony, próby uzyskania dostępu do oprogramowania stanowiącego bazę Strony lub próby uzyskania kontroli nad stroną, próby zakłócania normalnego funkcjonowania Strony z wykorzystaniem wirusów, koni trojańskich lub innego złośliwego kodowania, ataki odmowy usługi itp. W celu ochrony Użytkowników, Mölnlycke Health Care zastrzega sobie prawo do przeglądania, monitorowania i zapisywania działań odbywających się na Stronie bez powiadamiania lub pozwolenia Użytkownika. Wszelkie informacje uzyskane w wyniku monitorowania, weryfikowania lub zapisywania mogą być analizowane przez organizacje egzekwowania prawa w związku z dochodzeniem lub ściganiem potencjalnych działań kryminalnych odbywających się na tej Stronie. Mölnlycke Health Care spełni również wszystkie nakazy sądowe zawierające wezwania do udostępnienia takich informacji.

8  Własność intelektualna

Niniejsza Strona chroniona jest prawem, m.in. prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz prawami ochrony znaków autorskich, jak również przepisami, traktatami i regulacjami obowiązującymi w Szwecji, w innych państwach oraz przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Mölnlycke Health Care nie przyznaje żadnego wyraźnego lub implikowanego prawa Użytkownikom tej Strony na mocy jakiegokolwiek patentu (patentów), prawa autorskiego (praw autorskich), znaku handlowego (znaków handlowych) lub informacji stanowiących tajemnicę handlową. W konsekwencji, nieupoważnione wykorzystanie jakichkolwiek materiałów znajdujących się na niniejszej Stronie może naruszać prawa autorskie, prawa znaków handlowych, przepisy dotyczące tajemnic handlowych i/lub prawo do prywatności i unikania rozgłosu. Mölnlycke Health Care może w sposób aktywny egzekwować prawa własności intelektualnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy i regulacje prawne.

Niniejsza Strona oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z niniejszą Stroną, bezpośrednio lub pośrednio, podlegają kontroli firm znajdujących się w grupie firm należących do Mölnlycke Health Care. Prawa autorskie 1998 – 2015 Mölnlycke Health Care AB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mölnlycke Health Care posiada również prawa do niniejszej Strony internetowej rozumianej jako wynik i/lub zbiór wspólnej pracy, jak i do wyboru, koordynacji, aranżacji i rozszerzania jej treści.

MÖLNLYCKE HEALTH CARE oraz wszystkie inne nazwy, znaki handlowe, logotypy i ikony służące identyfikacji Mölnlycke Health Care oraz produktów i/lub usług Mölnlycke Health Care stanowią zastrzeżone znaki Mölnlycke Health Care AB. Zamiarem Mölnlycke Health Care jest identyfikacja i przedstawienie właściciela innego produktu i/lub nazw firm znajdujących się na Stronie. 

9  Linki

Wedle własnego uznania, Mölnlycke Health Care może zapewnić linki do innych stron internetowych, aby ułatwić Użytkownikom proces wyszukiwania powiązanych informacji i usług. Strony te nie zostały zweryfikowane przez Mölnlycke Health Care i prowadzone są przez podmioty zewnętrze, nad którymi Mölnlycke Health Care nie sprawuje żadnej kontroli. W związku z tym faktem, Mölnlycke Health Care wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść, dokładność informacji i/lub jakość produktów i usług dostarczanych przez lub reklamowanych na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. 

10  Zastrzeżenia

MÖLNLYCKE HEALTH CARE DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ, ABY ZAPEWNIĆ NAJBARDZIEJ DOKŁADNE I NAJBARDZIEJ AKTUALNE INFORMACJE, NIEMNIEJ INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH DOSTĘPNE NA NINIEJSZEJ STRONIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. MÖLNLYCKE HEALTH CARE MOŻE W DOWOLNEJ CHWILI DOKONYWAĆ MODYFIKACJI I/LUB ZMIAN STRONY INTERNETOWEJ LUB INFORMACJI, PRODUKTÓW I USŁUG PRZEDSTAWIONYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM I/LUB POLEGANIEM NA INFORMACJACH, PRODUKTACH I USŁUGACH DOSTĘPNYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE. MÖLNLYCKE HEALTH CARE NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI ZWIĄZANEJ ZE STOSOWNOŚCIĄ LUB DOKŁADNOŚCIĄ INFORMACJI, PRODUKTÓW I USŁUG OPISANYCH NA LUB ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ DLA DOWOLNEGO CELU. WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, PRODUKTY I USŁUGI DOSTARCZANE SĄ W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU, W TYM BEZ ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I/LUB NIENARUSZALNOŚCI.

MÖLNLYCKE HEALTH CARE W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, RETORSYJNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKŁE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY LUB Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEUMIEJĘTNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUKTÓW I USŁUG UZYSKANYCH POPRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA NINIEJSZEJ STRONY, OPARTE NA ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ BĄDŹ ŚCISŁEJ LUB INNEJ, NAWET JEŻELI MÖLNLYCKE HEALTH CARE ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. ZE WZGLĘDU NA FAKT, IŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

MÖLNLYCKE HEALTH CARE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH ZA SZKODY SPOWODOWANE NA SKUTEK DZIAŁANIA WIRUSÓW LUB INNEGO SZKODLIWEGO KODU LUB ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO, KTÓRE UMOŻLIWIA ZAMIESZCZANIE PLIKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ POPRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ, A NASTĘPNIE USZKADZA KOMPUTER UŻYTKOWNIKA

11  Zabezpieczenie

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki i postanowienia, Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczyć Mölnlycke Health Care i podmioty powiązane, jak również wszystkich członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, przedstawicieli prawnych, pracowników, sukcesorów, cesjonariuszy i agentów przed wszelkimi roszczeniami, opłatami, kosztami, wydatkami, zobowiązaniami prawnymi i szkodami (w tym racjonalnymi kosztami prawników), poniesionymi lub nałożonymi na nich z uzasadnionych przyczyn w związku lub na skutek korzystania Użytkownika z niniejszej Strony lub naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków i postanowień.

12  Dane kontaktowe

Jeżeli Użytkownik ma pytania dotyczące niniejszej Strony internetowej lub jest zainteresowany otrzymaniem dodatkowych informacji na temat produktów lub usług Mölnlycke Health Care, prosimy o kontakt

Mölnlycke Health Care czeka również na informacje zwrotne i sugestie odnośnie tego, w jaki sposób można ulepszyć niniejszą Stronę. Wszelkie pomysły, sugestie, informacje, wiedza, materiały lub wszelkie inne treści (zwane zbiorczo „Treścią”) otrzymane poprzez niniejszą Stronę będą uważane za treści zawierające wolne od tantiem, bezterminowe, nieodwołalne, niewyłączne prawo i licencję dla Mölnlycke Health Care, umożliwiające adaptowanie, publikację, reprodukcję, dystrybucję, transmisję, rozpowszechnianie, kopiowanie, wykorzystanie, tworzenie produktów pochodnych, prezentowanie (w całości lub w części) na całym świecie lub wpływanie na taką Treść bez dodatkowego zatwierdzenia lub rozpatrywania, w jakiejkolwiek formie, mediach lub technologii znanej obecnie lub stworzonej w okresie późniejszym przez cały okres obowiązywania wszelkich praw, które mogą dotyczyć takiej Treści, a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwnych, m.in. płatności lub praw własności.

13  Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i postanowienia podlegają prawu szwedzkiemu, za wyjątkiem przepisów lub regulacji odnoszących się do rozstrzygania konfliktów. Wszelkie spory wynikające z lub związane z korzystaniem z niniejszej Strony będą rozstrzygane tylko i wyłącznie przez sądy szwedzkie.

Strona podlega kontroli i prowadzona jest przez Mölnlycke Health Care. Mölnlycke Health Care nie daje żadnej gwarancji, że materiały, informacje lub treści dostępne na lub poprzez niniejszą Stronę są ścisłe lub dostępne do wykorzystania we wszystkich lokalizacjach, a dostęp do nich z terytoriów, gdzie takie materiały, informacje i treści są nielegalne, jest zabroniony. Każdy użytkownik, który podejmie decyzję o dostępie do niniejszej Strony z dowolnej lokalizacji, robi to z własnej woli i jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących lokalnych przepisów prawnych i regulacji.

14  Całość umowy

Niniejsze Warunki i postanowienia stanowią całość umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Mölnlycke Health Care w odniesieniu do niniejszej Strony i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia i propozycje, niezależnie od tego, czy zawarte one były w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej pomiędzy Użytkownikiem a Mölnlycke Health Care w odniesieniu do niniejszej Strony.

15  Zrzeczenie

Brak ścisłego wykonania jakiegokolwiek Warunku lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie miał charakteru zrzeczenia domyślnego lub braku wykonania przez Mölnlycke Health Care. Brak zrzeczenia się przez Mölnlycke Health Care jakiegokolwiek Warunku i postanowienia nie będzie uważane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek innego takiego prawa lub postanowienia lub zrzeczenie się tego samego prawa lub postanowienia w innym czasie, chyba że zostanie przedstawione w formie pisemnej i będzie należycie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Mölnlycke Health Care.  

16  Dopuszczalność

Drukowana wersja niniejszych Warunków i postanowień oraz wszelkich powiązanych powiadomień przedstawionych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opierających się lub związanych z niniejszymi Warunkami i postanowieniami w tym samym zakresie i w odniesieniu do tych samych warunków, jak ma to miejsce w przypadku innych dokumentów i akt biznesowych oryginalnie wygenerowanych i przechowywanych w formie drukowanej.

17  Rozdzielność

Jeżeli jakikolwiek fragment niniejszych Warunków i postanowień zostanie określony jako nieważny lub niewykonalny zgodnie z obowiązującym prawem, m.in. zrzeczenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone powyżej, wtedy nieważne lub niewykonalne postanowienie będzie zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najściślej odpowiada treści oryginalnego postanowienia, a pozostała część niniejszych Warunków i postanowień pozostanie w mocy.

18  Polityka prywatności

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę internetową Mölnlycke Health Care, może zostać poproszony o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu oraz inne informacje personalne. Mölnlycke Health Care podejmie wszystkie racjonalne kroki, aby zapewnić poufność oraz bezpieczeństwo tychże informacji. Mölnlycke Health Care gromadzi dane osobowe jedynie, kiedy jest to konieczne, aby udzielić odpowiedzi na zapytania Użytkownika, usprawnić działanie strony, dostarczyć żądanych informacji dotyczących produktów Mölnlycke Health Care i przedstawić informacje, które mogą być interesujące dla Użytkownika.

Mölnlycke Health Care może korzystać z usług upoważnionych podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia, śledzenia i przetwarzania informacji dostarczonych przez Użytkownika.

Mölnlycke Health Care nie będzie sprzedawać, wynajmować ani ujawniać danych osobowych Użytkownika jakimkolwiek niepowiązanym spółkom, organizacjom lub pojedynczym osobom bez jego zgody. Istnieje możliwość, że dane Użytkownika będą przekazywane dalej w celu przetworzenia i wykorzystania do innych krajów albo regionów geograficznych.

Od czasu do czasu Mölnlycke Health Care może prosić o informacje dla celów badań rynkowych. Podanie takich informacji ma zawsze charakter opcjonalny i tak samo, jak ma to miejsce w przypadku innych informacji personalnych, informacje te nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym bez pozwolenia Użytkownika, a Użytkownik będzie miał możliwość powiadomienia Mölnlycke Health Care, aby Mölnlycke Health Care nie przesyłał Użytkownikowi dodatkowych powiadomień drogą mailową.

Mölnlycke Health Care może wykorzystać adres mailowy Użytkownika w celu przesyłania mu informacji o specjalnych upustach lub wydarzeniach. Adres mailowy Użytkownika nie będzie przekazywany żadnym innym organizacjom bez pozwolenia Użytkownika.

Tam, gdzie strona zawiera linki do innych stron, Mölnlycke Health Care nie rekomenduje, ani nie przyjmuje odpowiedzialności za treść lub zasady prywatności tychże stron.

19 Zastrzeżenie praw

Wszelkie prawa, których wyraźnie nie przyznano, są zastrzeżone.