Więcej informacji na temat kategorii owrzodzeń odleżynowych

Niedawno uaktualnione międzynarodowe definicje i system klasyfikacji odleżyn zostały opublikowane przez organizacje NPUAP i EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009)1.

  • Historycznie najczęściej używane były terminy stopień i etap — niedawno wprowadzono termin kategoria w celu uniknięcia wrażenia, że zawsze
    następuje postęp z etapu 1 do 4.
  • W literaturze można napotkać wszystkie te terminy i są one stosowane zamiennie.
  • Za niepoprawne uważa się zmniejszanie stopnia rany w miarę jej gojenia — na przykład stopień/kategoria 4 powinna być zawsze dokumentowana jako taka — należy stosować odpowiednie narzędzia do monitorowania postępów gojenia.