Skip to Main Content
Szukam

Informacja o ochronie danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Mӧlnlycke Health Polska Care Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, KRS 0000186273,  NIP 5422588828, REGON 050832291,e-mail: biuro@molnlycke.com, tel. +48 223505280.

Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Wszystkie osoby (pracownicy, współpracownicy) przetwarzające Państwa dane, posiadają upoważnienia 
do przetwarzania danych wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz są obowiązane 
do zachowania tajemnicy, a także przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych.

Państwa dane osobowe, przetwarzane są jedynie w celu wykonywania umowy współpracy lub prowadzenia korespondencji z Mӧlnlycke Health Care Polska Sp. z o. o.

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy współpracy lub prowadzenia korespondencji. W przypadku odmowy podania danych, Mӧlnlycke Health Care Polska Sp. z o. o., nie będzie mogło zawrzeć umowy, ponieważ obowiązek wskazania danych wynika z przepisów m. in. prawa w zakresie podatków, 
a także przepisów ZUS (w przypadku zleceniobiorców), lub w przypadku korespondencji jest niezbędny do identyfikacji osoby.

Zakres danych zbieranych to: imię (imiona), nazwisko, e-mail, nr telefonu. W przypadku zawierania umów będziemy zbierali od Państwa nr PESEL, data i miejsce urodzenia, NIP, REGON, KRS, 
nr dokumentu tożsamości, adres, imiona rodziców, informacje o współpracy z innym podmiotem. Wskazywany jest również numer konta.

Dane osobowe przekazywane są do urzędów (Urząd Skarbowy, ZUS) lub innych organów publicznych, także sądów, komorników, jedynie na podstawie wynikającej z przepisów prawa (np. wezwania, zarządzenia). 
Nie przekazujemy Państwa danych do państwa trzeciego.

Korespondent, współpracownik, kontrahent ma prawo do dostępu do swoich danych, a także sprostowania (poprawienia) lub usunięcia (jeżeli jest to możliwe) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Może również otrzymać informację o danych osobowych jakie dostarczył administratorowi oraz żądać przeniesienia danych innemu administratorowi. Współpracownik ma prawo do otrzymania informacji (w sposób zrozumiały i w powszechnym formacie) jakie dane osobowe przekazał Administratorowi.

Mӧlnlycke Health Care Polska Sp. z o. o., przechowuje Państwa dane ( korespondentów, współpracowników ) przez okres maksymalnie 10 lat od daty zakończenia umowy lub korespondencji, ze względu na ochronę roszczeń.

Administrator Danych korzysta z usług podwykonawstwa w zakresie informatyki, kadr lub księgowości, co wiąże 
się z ujawnieniem danych tym podmiotom. Nasi podwykonawcy obowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zachowania tajemnicy powierzonych danych.

Dane osobowe pracowników nie podlegają profilowaniu.Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych Państwa danych osobowych prosimy o kontakt: 
e-mail: biuro@molnlycke.com, tel. +48 223505280.

Mӧlnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. dokłada najwyższej staranności w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności. Poufność danych i ochrona danych osobowych stanowi dla nas kwestię priorytetową.

Udostępnij w mediach społecznościowych

Kontakt z nami
Wybierz rynek 

Wybierz swój rynek