Skip to Main Content
Szukam
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Cele

Celem badania była ocena wpływu różnych rodzajów opatrunków na poziom stresu i bólu odczuwanych przez pacjentów z ranami przewlekłymi.

Metody

 • Badanie zostało przeprowadzone w celu identyfikacji różnic pomiędzy poziomem stresu i bólu zgłaszanego przez pacjentów podczas stosowania opatrunków atraumatycznych i konwencjonalnych w terapii ran przewlekłych.
 • Wprowadzono następujące pomiary psychologiczne:
  • Skala odczuwanego stresu (ang. The Perceived Stress Scale, PSS))
  • Inwentarz stanu i cechy lęku (ang. State Trait Anxiety Inventory, STAI))
  • Liczbowa skala oceny stresu
 • Podczas zmiany opatrunku każdemu pacjentowi odczytywane były na głos kwestionariusze PSS i STAI, a odpowiedzi słowne rejestrowane były przez członka zespołu badawczego.

Wyniki

 • Z 49 badanych pacjentów z przewlekłymi ranami 53% stanowili mężczyźni (n=26) i 47% kobiety (n=23). Wiek wahał się od 38 do 95 lat, a średnia wieku wynosiła 69,1±14,1.
 • Rany miały różną etiologię i były leczone opatrunkami atraumatycznymi, takimi jak Mepilex, albo konwencjonalnymi, takimi jak Biatain®* lub Aquacel®* Ag, (tabela 1).

*Aquacel jest zastrzeżonym znakiem towarowym ConvaTec Inc. Biatain jest zastrzeżonym znakiem towarowym Coloplast A/S.

hidden1hidden2

Tabela 1. Etiologia rany

Rodzaj rany Atraumatyczne n(%)  Konwencjonalne n(%)
Żylne owrzodzenie goleni 3 (30%) 5 (13%)
Inne owrzodzenia kończyn dolnych 2 (20%) 5 (13%)
Owrzodzenie w zespole stopy cukrzycowej 1 (10%) 15 (38%)
Inne owrzodzenia stóp 4 (40%) 8 (21%)
Inne rany przewlekłe - 6 (15%)
Razem 10 39
hidden1hidden2

Tabela 2. Średnia ocen bólu i stresu psychologicznego i fizjologicznego u pacjentów z opatrunkami atraumatycznymi i konwencjonalnymi

Pomiary bólu/stresu Atraumatyczne  Konwencjonalne
STAI 38,40 ± 15,62 33,1 ± 11,16
PSS 24,60 ± 10,08 22,72 ± 9,17
Numeryczna ocena bólu 1,43 ± 0,98* 3,66 ± 3,13*
Numeryczna ocena stresu 2,00 ± 0,58* 3,63 ± 2,66*
Tętno 69,11 ± 7,53 75,62 ± 14,05
Szybkość oddychania 16,86 ± 8,17 16,09 ± 1,95
Skurczowe ciśnienie krwi (BP) 125,70 ±  12,23 137,82 ± 17,03
Rozkurczowe ciśnienie krwi (BP) 64,22 ± 11,56 69,13 ± 12,91
Reakcja skórno-galwaniczna (GSR) 19,76 ± 5,42* 33,15 ± 16,32
Kortyzol w ślinie 0,13 ± 0,03 0,17 ± 0,09

*Różnica między grupami jest statystycznie istotna przy p wynoszącym mniej niż 0,05

STAI = inwentarz stanu i cechy lęku; PSS = skala odczuwanego stresu

hidden1hidden2
wykres słupkowy — porównanie Mepilex z innymi opatrunkami
Rys. 1. Oceny stresu i bólu zgłaszane samodzielnie przez pacjentów leczonych opatrunkami atraumatycznymi oraz konwencjonalnymi.
 • Poza podwyższonymi fizjologicznymi wskaźnikami stresu w grupie pacjentów z konwencjonalnymi opatrunkami, wyższa była również samodzielnie zgłaszana dotkliwość bólu i stresu (rysunek 1).

 • Wskaźniki stresu na skali PSS oraz STAI były względnie podobne w przypadku obu grup pacjentów. Średnie wyniki PSS wynosiły 24,60±10,08 w przypadku pacjentów z opatrunkami atraumatycznymi oraz 22,72±9,17 w przypadku pacjentów z opatrunkami konwencjonalnymi, przy czym maksymalna wartość PSS wynosi 56.

 • Wynik w grupie pacjentów z atraumatycznymi opatrunkami wynosił 34,90±11,41 dla lęku podstawowego i 38,40±15,62 dla ostrego lęku podczas zmiany opatrunku w porównaniu z grupą z opatrunkami konwencjonalnymi, w przypadku której wynik dla lęku jako cechy wyniósł 33,21±11,20 oraz 33,31±11,16 dla ostrego lęku podczas zmiany opatrunku zgodnie ze skalą STAI, przy czym maksymalny wynik wynosi 80.

 • Średni poziom stresu podstawowego u pacjentów wyniósł 24,60±10,08 (grupa z opatrunkami atraumatycznymi) oraz 22,72±9,17 (grupa z opatrunkami konwencjonalnymi) na skali PSS oraz 34,90 (grupa z opatrunkami atraumatycznymi) i 33,21 (grupa z opatrunkami konwencjonalnymi) na skali STAI.

 • Można zatem wywnioskować, że chociaż ostre epizody bólu i stresu były znacznie mniej nasilone w przypadku pacjentów z opatrunkami atraumatycznymi, czynniki związane z ogólnym doświadczeniem życia z przewlekłą raną mogą przyczyniać się do utrzymującego się uczucia stresu i lęku.
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Kontakt z nami
Mölnlycke Zamknij

Potwierdzenie pracownika służby zdrowia

Informacje przedstawione na stronie, na którą masz zamiar wejść, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia. Klikając poniższe pole, potwierdzasz, że jesteś pracownikiem służby zdrowia.